Image

Juridische
kennisgeving

1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site <a href="http://https://bardelet.com//">https://bardelet.com/</a> geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader voor de uitvoering en monitoring:

Eigenaar: Camping les Bois du Bardelet - 77732726300011 - LE PETIT BARDELET 45500 POILLY-LEZ-GIEN
Bedenker: Agence des Monstres
Publicatiemanager: Agence des Monstres - ben@agencedesmonstres.com
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Nathan Le Callonnec - nathan@agencedesmonstres.com
Gastheer: Haisoft - Orléans
Credits: Alle foto's die op de site worden gebruikt, zijn eigendom van Camping des Bois du Bardelet.
Het model voor juridische kennisgeving wordt aangeboden door Subdelirium.com Juridische kennisgeving generator

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site https://bardelet.com/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld. Aan de gebruikers van de site https://bardelet.com/ wordt dan ook geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking vanwege technisch onderhoud kan echter worden beslist door Camping les Bois du Bardelet. De Camping zal proberen de gebruikers voorafgaand te informeren over desbetreffende data en tijdstippen.

De site https://bardelet.com/ wordt regelmatig bijgewerkt door Agence des Monstres. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de site https://bardelet.com/ is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Camping les Bois du Bardelet streeft ernaar om de site https://bardelet.com/ zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://bardelet.com/ wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Verder is de informatie op de site https://bardelet.com/ niet omvattend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site.

Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Camping les Bois du Bardelet bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Camping les Bois du Bardelet.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Camping les Bois du Bardelet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site https://bardelet.com/, hetzij als gevolg van het gebruik van apparatuur niet voldoen aan de specificaties vermeld in punt 4, of de verschijning van een bug of een incompatibiliteit.

Ook kan Camping les Bois du Bardelet niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade(zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://bardelet.com/.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Camping les Bois du Bardelet behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt Camping les Bois du Bardelet zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, etc.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site https://bardelet.com/ kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site https://bardelet.com/, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

Camping les Bois du Bardelet verzamelt in elk geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site https://bardelet.com/. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site https://bardelet.com/ wordt dan geïnformeerd over de verplichting deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens.
Betreffende hem, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden toegestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://bardelet.com/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de overname van Camping les Bois du Bardelet en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou zijn gehouden aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://bardelet.com/.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

8. Hyperlinks en cookies.

De site https://bardelet.com/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Camping les Bois du Bardelet. Camping les Bois du Bardelet heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit aanvaarden.

Het browsen op de site https://bardelet.com/ kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het voorkomen dat bepaalde gedeeltes van de site minder goed functioneren.

De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandje rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de conserveringsregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://bardelet.com/ is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, in het bijzonder gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978)


ACCÈS

Découvrez comment rejoindre le camping en train en avion, à vélo ...


+

CONTACT 

Une question ? Rien de plus facile, nous sommes à votre disposition pour y répondre !


+